نسخه الکترونیکی سی‌ومین شماره دوفصلنامه جاویدان خرد منتشر شد.

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۵۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
نسخه الکترونیکی سی‌ومین شماره دوفصلنامه جاویدان خرد منتشر شد.
حکمت و فلسفه: نسخه الکترونیکی سی‌ومین شماره دو فصلنامه علمی- پژوهشی جاویدان خرد به صاحب امتیازی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

.نسخه الکترونیکی سی‌ومین شماره دو فصلنامه علمی- پژوهشی جاویدان خرد به صاحب امتیازی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

برای دریافت اصل مقاله به سایت رسمی «دو فصلنامه جاویدان خرد» به آدرس http://www.javidankherad.ir مراجعه نمایید.