• محمد سعیدی مهر
  گزاره های موجه : بحثی منطقی یا فلسفی ؟
  ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ، ۰ نظر

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

 • ارجاع به لاوجود از دیدگاه معناشناسی
  ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ ، ۰ نظر

  یکی از مباحثی که اندیشه فیلسوفان و اندیشمندان را در غرب و شرق به خود مشغول ساخته، تعیین ارزش صدق جملات دارای لفظ لاوجود و نیز چگونگی درک محتوای معنایی این جملات می‌باشد، به طوری که هیچ فیلسوفی را نمی‌توان یافت که به این موضوع نپرداخته باشد....

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال سوم، شماره ۱ (پیاپی ۹)، پاییز ۱۳۸۴

 • مهدی عظیمی
  نقدی بر استدلال مباشر
  ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ، ۰ نظر

  ر برابر اقسام حجت که بر آن «استدلال غیر مباشر» نام نهادهاند. این جستار نخست احکام گزارهها را یادآوری کرده، آنگاه به تبارشناسی استدلال مباشر پرداخته است

 • حسن عبدی
  بررسی و تبیین برهان گودل
  ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ، ۰ نظر

  «برهان گودل»۱ چیست؟ این برهان چگونه نظریة مبناگروى۲ در باب توجیه را به چالش مى‌گیرد؟ و آیا برهان گودل از عهدة نقد مبناگروى بر ‌می‌آید یا نه؟...

 • به قلم گراهام پریست و با ترجمه و نقد رحمت‌‌اللّه رضایی
  تناقض‌‌باوری
  ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ ، ۰ نظر

   گراهام پریست؛ منطقدان و نویسنده معاصر در این مقاله می‌‌خواهد بر این اجماع که «اجتماع نقیضین محال است»، نقطه پایان نهاده، آن را نه تنها محتمل، بلکه محقَّق نشان دهد...

 • حسن عبدی
  تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا
  ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ ، ۰ نظر

  در این مقاله، ابتدا تاریخچه اجمالی تقسیم تحلیلی و ترکیبی قضایا مطرح شده است......

   

 • عسکری سلیمانی امیری
  کلی و جزئی
  ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ ، ۰ نظر

  منطق‌‌دانان از زمان ارسطو تقسیم مفهوم به کلی و جزئی را پذیرفته‌‌اند.معیار این تقسیم بر قابلیت صدق مفهوم بر کثیر و عدم آن استوار است.....

   

 • A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism
  ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ، ۰ نظر

  This paper will examine Ibn Sina’s theory of the Conditional Syllogism from a purely logical point of view, and will lay bare the principles he adopted for founding his theory, and the reason why the newly introduced part of his logic remained undeveloped and eventually was removed from the texts of logic in the later Islamic tradition.

  مؤلف: ضیاء موحد

  مجله جاویدان‌خرد، سال پنجم، شمارة اول، دورة جدید، زمستان ۱۳۸۷