جلد سوم فرهنگ نامۀ تاریخی مفاهیم فسلفه (فلسفۀ اخلاق) منتشر شد.

۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ، ۰ نظر

حکمت و فلسفه: جلد سوم از کتاب فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفی (فلسفه اخلاق)، به همت مؤسسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری موسسه فرهنگی – پژوهشی نوارغنون توسط گروهی از مترجمان، ترجمه و منتشر شد.